Gå til hoved-indhold

Vandmåler

Vandmåler i målerbrønd
Vandforbruget i hver enkelt selvstændig ejendom / hus / bolig skal, jf. vandforsyningsloven, måles og afregnes.
Er der flere boliger på samme ejendom skal der afregnes særskilt for hver bolig.
Vandværket opsætter/monterer derfor vandmålere ved alle ejendomme som aftager vand fra NV.
Afregningen sker efter, det til enhver tid godkendte takstblad.
Det er vigtigt at vandmålere er opsat/monteret korrekt i vandinstallationen i en målerbrønd.

Næsgårdens Vandværk har monteret vandmålerne i målerbrønde, som er nedgravet efter skel.
Vandværket ejer og vedligeholder vandmålerne, og vandværket har til enhver tid ret til at udskifte og kontrollere vandmåleren.
Det er forbrugerens eget ansvar at sikre at egne vandinstallationer kan tåle udskiftning af vandmåleren.
Vær opmærksom på at beplantning og anden ophobning af materiel, omkring målerbrønden,
ikke må hindre adgangen til målerbrønden og dermed vandmåleren.

 

Udskiftning af vandmåler
I henhold til nye regler må vandmålere, som benyttes til afregning af vandforbrug,
ikke være over 8 år gamle, med mindre det ved stikprøvekontrol er påvist, at målerne stadig er præcise.
De vandmålere, som udtages til stikprøvekontrol, sendes til afprøvning på et akkrediteret laboratorium. Viser afprøvningen, at en vis procentdel af de udtagne målere ikke længere kan leve op til kravene for nøjagtighed, skal alle vandmålere af samme type udskiftes inden for en fastsat tidsfrist.

 

Placering af vandmåler
Det er vigtigt, at vandmålere er korrekt installeret i frostfri målerbrønd, som er placeret en meter fra vejskel.
Der skal være ryddet omkring målerbrønden, så vandværkets ansatte altid uhindret kan udføre aflæsninger og evt. reparationer.
Det er til enhver tid vandværket som afgør, hvorvidt en vandmåler sidder korrekt installeret. Spørgsmål til opsætning kan rettes til vandværket.

 

Hvem har ansvaret for vandspild?
Hvem skal betale for flytning af målerbrønd?